/

Απόφαση Πλακιωτάκη κόβει την SeaJets από τον διαγωνισμό για τρεις άγονες γραμμές

plakiotakis-euΜε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, «κόβεται» η ΚΙΑΡΑ Ν.Ε του Ομίλου SeaJets, από τον διαγωνισμό  τριών ακτοπλοϊκών αγόνων γραμμών.

Η απόφαση που δημισοεύθηκε στη «Διαύγεια» έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Απόφασης Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της υπ’ ριθμ.2252.1.1/42121/21/11-06-21 Προκήρυξης Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας(ΑΔΑ: 90684653ΠΩ-ΩΣ6).
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπ’ όψιν:
1.Τις διατάξεις:
α)της παραγράφου 5 και επ., του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.3755/2009 (Α’ 52), β)του ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης ……» (Α΄148), γ)του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), δ)του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας…» (Α΄143),  ε)του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024]) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), στ)το άρθρο 90 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), ζ)του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…» (Α΄114),και το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),  η)του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής»(Α’26),

2.Την υπ’ αριθμ. 2252.1.9/77227/20/18-11-2020 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄ «Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών για εξυπηρέτηση γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας» (ΑΔΑ: ΩΦ334653ΠΩ-2ΕΣ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.2252.1.9/1100/21/08-01- 2021 (ΑΔΑ: ΨΔΤΟ4653ΠΩ-Ο9Β), 2252.1.9/28943/21/22-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΒΩ4653ΠΩ-Μ6Θ) και 2252.1.9/46088/21/28-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΗΧ4653ΠΩ-4ΤΗ) αποφάσεις Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΘΣ Β΄,
3.Την υπ’ αριθμ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄ «Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας» (ΑΔΑ: 90684653ΠΩ-ΩΣ6) ,
4.Την υπ’ αριθμ. 2252.1.1/76854/21/20-10-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ Β΄ «Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής της υπ’ αριθμ.2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Προκήρυξης Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας (ΑΔΑ: ΨΟΒΙ4653ΠΩ-ΩΤΠ),
5.Την υπ’ αριθμ. 2045/01-11-2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε., ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. για τη γραμμή με α/α.3α,β,γ και 4 του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως της παρούσας,
6.Την 1790/2021 απόφαση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,

7.Την υπ’ αριθμ. 2039/29-10-2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε., ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. για τη γραμμή με α/α.2α,β,γ και δ του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως της παρούσας,
8.Την 1807/2021 απόφαση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
9.Την υπ’ αριθμ. 2051/29-10-2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε., ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. για τη γραμμή με α/α.5 του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως της παρούσας,
10.Την 1819/2021 απόφαση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1.Την ακύρωση της υπό στοιχείο 4 απόφασης του προοιμίου της παρούσης α) κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχείο 6 απόφαση του προοιμίου της παρούσης και συγκεκριμένα κατά το μέρος που έγινε αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.» για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α 3α. ΘΗΡΑ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β. ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ και γ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ -ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως του προοιμίου της παρούσας, ήτοι την απόρριψη της προσφοράς της παραπάνω εταιρείας για την παραπάνω δρομολογιακή γραμμή και τη μη πρόκρισή της στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς,
β) κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχείο 8 απόφαση του προοιμίου της παρούσης και συγκεκριμένα κατά το μέρος που έγινε αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.» για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α 2α. ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή, β. ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ- ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, γ. ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΣΕΡΙΦΟΣ – ΣΙΦΝΟΣ -ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, και δ. ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως του προοιμίου της παρούσας, ήτοι την απόρριψη της προσφοράς της παραπάνω εταιρείας για την παραπάνω δρομολογιακή γραμμή και τη μη πρόκρισή της στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς, γ)κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχείο 10 απόφαση του προοιμίου της παρούσης και συγκεκριμένα κατά το μέρος που έγινε αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΑΡΑ Ν.Ε.» για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α 5. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ–ΣΙΦΝΟΣ- ΜΗΛΟΣ–ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ– ΣΙΚΙΝΟΣ– ΙΟΣ–ΘΗΡΑ και επιστροφή, του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 3 αποφάσεως του προοιμίου της παρούσας, ήτοι την απόρριψη της προσφοράς της παραπάνω εταιρείας για την παραπάνω δρομολογιακή γραμμή και τη μη πρόκρισή της στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς.
2.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής Μειοδοτικών Διαγωνισμών, στον οποίο
κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες.
3.Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ