ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

 

 

H «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» (ΑΝΕΝ Α.Ε.), είναι η πρώτη

Aκτοπλοϊκή Εταιρεία, της οποίας επικυρώθηκε η Συμφωνία και το Σχέδιο Εξυγίανσης με την

πλειοψηφία των Πιστωτών της, σύμφωνα με τον Ν.3588/2007. Είναι πολυμετοχική εταιρεία -λαϊκής

βάσης- και αριθμεί 3.500 μικρομετόχους, προερχόμενους από την Μεσσηνία και τα Χανιά Κρήτης.

Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν 22 Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Καλαμάτας, οι

Περιφέρειες Πελοποννήσου και Κρήτης, τα Εμπορικά Επιμελητήρια και Κοινωφελή Ιδρύματα των

παραπάνω περιοχών. Είναι πλοιοκτήτρια του «Ε/Γ- Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΑ», το οποίο έχει ναυλώσει

από τον Ιούλιο του 2010, σε γνωστή ακτοπλοϊκή εταιρεία. Το πλοίο εκτελεί δημόσια υπηρεσία,

εξυπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις άγονες γραμμές του Βορειοανατολικού Αιγαίου,

από τον Φεβρουάριο του 2011, μέχρι σήμερα. Η Συμφωνία υπεγράφη στις 05/09/2012, από το 73,24%

των ανέγγυων και το 93,19% των ενέγγυων πιστωτών της και επικυρώθηκε στις 27/12/2012, από το

Πολυμελές Πρωτοδικείο Χανίων, το οποίο έκανε δεκτή την αρχική αίτηση, περί Συνδιαλλαγής του

άρθρου 99 Ν. 3588/2007, η οποία μετατράπηκε εν συνεχεία σε αίτηση Εξυγίανσης της εταιρείας. Το

Σχέδιο Εξυγίανσης που υποβλήθηκε προς επικύρωση, εγκρίθηκε από τους Εμπειρογνώμονες

Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι διατύπωσαν θετική γνώμη για τη βιωσιμότητα του, όπως και για τη

συνδρομή όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επικύρωση της Συμφωνίας των πιστωτών. Με

αυτή, ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών της εταιρείας προς τους πιστωτές της, ανά κατηγορία

οφειλής, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης τους ανά κατηγορία ή υποκατηγορία

απαιτήσεων. Βασικός όρος της Συμφωνίας, που καταλαμβάνει τόσο τους συναινούντες, όσο και τους

υπολοίπους πιστωτές της (μειοψηφία), είναι η οριστική διαγραφή του 80% του κεφαλαίου κάθε

απαίτησης και η απόδοση του υπολοίπου 20% ατόκως και τμηματικά σε 36 δόσεις, καταβλητέας της

πρώτης, εντός 3μήνου από την έκδοση της επικυρωτικής απόφασης. Ειδικώς για τις επίδικες

απαιτήσεις, η πρώτη καταβολή συμφωνήθηκε να γίνει εντός 3μήνου από την επιδίκασή τους.

 

O ανωτέρω περιορισμός, θα ισχύει και για κάθε είδους μελλοντική υποχρέωση, που θα προκύψει από την

εκμετάλλευση του πλοίου για όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας (36 μήνες), περίοδο κατά την

οποία, αναστέλλεται και η λήψη κάθε μέτρου ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά

της εταιρείας. Οι πιστωτές από κοινού, όρισαν τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας, εκπρόσωπό τους

για την τήρηση των όρων της Συμφωνίας, εντός του ανωτέρω προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος.

Προβλέφθηκε επίσης το δικαίωμα, να προβούν οι ενέγγυοι πιστωτές σε επιλογή, για τη μετοχοποίηση

του σύνολου της απαίτησής τους, με την έκδοση ίσης αξίας μετοχών, σύμφωνα με τους επιμέρους

όρους της Συμφωνίας. Για τον λόγο αυτό, αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε η Αύξηση του Μετοχικού

Κεφαλαίου για το ποσό των 497.431,45 ευρώ, με την έκδοση 742.435 νέων κοινών μετοχών, αξίας

0,67 ευρώ εκάστη, σύμφωνα με την από 03/11/2012 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ.

των μετόχων της εταιρείας, εγκεκριμένη ήδη, από τις αρχές του τρέχοντος έτους, από τις αρμόδιες

εποπτικές αρχές. Στις 11 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε ο αποδεξαμενισμός του «Ε/Γ-Ο/Γ

ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΑ». Το πλοίο μετακινήθηκε στην επισκευαστική ζώνη Πειραιά, ώστε να

ολοκληρωθούν εκεί, οι εργασίες της ετήσιας προγραμματισμένης ακινησίας του. Η ναυλώτρια

εταιρεία, σε διαρκή συνεργασία με την «ΑΝΕΝ Α.Ε.», επιθυμούν την άμεση επαναδρομολόγηση του

πλοίου, για την καλύτερη δυνατή ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.