ANEK LINES: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ARCHIPELAGO -LNG

Η ANEK LINES πρωτοπορεί με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα : Archipelago-LNG για την χρησιμοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Ελληνική ναυτιλία.

Στο πλαίσιο αυτό η ANEK LINES θα προετοιμάσει την μετατροπή ενός πλοίου της σε καύσιμο LNG.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου η ANEK LINES και άλλοι εταίροι υπέβαλαν και εγκρίθηκε το πρόγραμμα με γενικό τίτλο ‘’ Sustainable Maritime Transport with LNG between Greek mainland and islands in the Archipelagos (ARCHIPELAGO-LNG)’’ ( μτφ. : Βιώσιμη θαλάσσια μεταφορά με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο(LNG) μεταξύ των ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και των νησιών του Αρχιπελάγους), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΤΕΝ-Τ 2014, από την Επιτροπή Μεταφορών της Ευρωπαϊκης Ένωσης.

 

Το Archipelago-LNG είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας που θέλει να δώσει μια νέα προοπτική στην χρησιμοποίηση του Φυσικού Αερίου στην Ναυτιλία, στην ανάπτυξη της ναυπηγό-επισκευαστικής ελληνικής βιομηχανίας, στην ακτοπλοΐα και θαλάσσια μεταφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, στην μείωση του κόστους των θαλασσίων μεταφορών, στην βελτίωση της προσβασιμότητας στη νησιωτική Ελλάδα με άμεσα οφέλη για τον τουρισμό και τις τοπικές κοινωνίες και φυσικά καθαρότερο περιβάλλον για όλους στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου.

Με την καθοδήγηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και τη συμμετοχή των εταίρων:

1. ANEK LINES

2. ΔΕΠΑ(Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου)

3. ΕΚΕΤΑ (Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας)

4. Νεωρίου Σύρου και

5. ΠΑΣΙΦΑΗ (Ναυτιλιακή εταιρία)

και με την εποπτεία των οργανισμών:

1. Υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών-Δικτύων

2. Υπουργείου Ενέργειας

3. Ελληνο-Γερμανικής Συνέλευσης

4. Νορβηγικού Νηογνώμονα

5. ΕΕΝΜΑ (Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων)

το Archipelago-LNG στοχεύει και φιλοδοξεί στην επιτυχή ολοκλήρωση τριών σταδίων:

A. Στην εκπόνηση Μελετών για την χρησιμοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στη Ναυτιλία-Ακτοπλοΐα, μέσα από την υλοποίηση τριών μελετών:

1) Μελέτη από το Νεώριο Σύρου για τις ανάγκες και δυνατότητες του Νεωρίου στο ζήτημα των μετατροπών πλοίων, από την συμβατική καύση ντίζελ σε μετατροπή διπλού καυσίμου LNG/Ντίζελ

2) Μελέτες, από τις ναυτιλιακές εταιρίες ANEK LINES και ΠΑΣΙΦΑΗ, για μετατροπή σε καύσιμο LNG ενός πλοίου από την κάθε μία εταιρία.

3) Μελέτη από την ΔΕΠΑ, για τις ανάγκες και δυνατότητες προμήθειας LNG στα πλοία (Bunkering) στην Ελληνική πραγματικότητα.

B. Δεύτερο στάδιο είναι η έρευνα δύο μελετών από το ΕΚΕΤΑ που αφορούν:

1) την καταγραφή πλήρους Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για τη σχετική χρησιμοποίηση LNG στο Αρχιπέλαγος και στον Ελληνικό χώρο, γενικότερα ως καύσιμο. Και

2) ένα πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) για την χρησιμοποίηση του LNG στις τοπικές θαλάσσιες μεταφορές ανάμεσα στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα .

Γ. Τρίτο και τελευταίο στάδιο, είναι η εφαρμογή των παραπάνω μελετών και συμπερασμάτων, με την παρότρυνση των εταίρων και των εποπτών-οργανισμών, προς τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να υπάρξει η αναγκαία νομική αποτύπωση σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, νομοθετήματα, κλπ. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθεί, από την μια μεριά, το εθνικό νομικό κενό στη χρησιμοποίηση LNG στις Μεταφορές, στις Μετατροπές καυσίμου στη ναυτιλία, στην προμήθεια καυσίμου στα πλοία, ενώ από την άλλη μεριά, θα υλοποιηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις οδηγίες.

Η επιτυχία του ARCHIPELAGO-LNG θα βοηθήσει αποφασιστικά τις επενδύσεις στον Ναυπηγοκατασκευαστικό κλάδο, στην ανάπτυξη και επένδυση στις υποδομές LNG στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα, γιατί με την Επιστημονική-Μελετητική συμβολή του θα δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για την εκπόνηση της σχετικής νομοθεσίας. Η ύπαρξη της είναι ο θεμέλιος λίθος για κάθε έναρξη οποιασδήποτε επένδυσης, δημόσιας ή ιδιωτικής. Χωρίς αυτές τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, δεν πρόκειται να γίνει καμία επένδυση στη χώρα στον τομέα του LNG λόγω του ελλειπούς νομικού πλαισίου αλλά και τεχνογνωσίας απαραίτητης για τις ομάδες ενδιαφέροντος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, ακτοπλοϊκές και ναυπηγο-επισκευαστικές εταιρίες κ.α.) ανεξαρτήτως των καλών προθέσεων από όπου και αν προέρχονται.

Οι συμμετέχοντες στο ARCHIPELAGO-LNG πιστεύουν ακράδαντα, ότι η αυτονόητη ανάγκη νομικού εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων, θα δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το Έργο θα επιτύχει απολύτως τους στόχους του. Οι μελέτες θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την εκπόνηση και ψήφιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου και την υλοποίηση σχετικών επενδυτικών στόχων με ίδρυση- επιχειρηματική λειτουργία υποδομών LNG και μετατροπές συμβατικών πλοίων.

Τα πρώτα μηνύματα αποδοχής είναι ενθαρρυντικά για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας, ώστε η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί επιτέλους τη γεωγραφική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και την έξοδο της Μαύρης Θάλασσας στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, για την προμήθεια και χρήση καυσίμου LNG και τις αντίστοιχες μετατροπές πλοίων σε LNG. Φυσικά, αυτή η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα είναι προστιθέμενη αξίας υψηλής σπουδαιότητας, για την εμπορική εκμετάλλευση της μελλοντικής τοπικής παραγωγής Φυσικού Αερίου.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.146.180 Ευρώ , χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διάρκεια μέχρι 31-12-2015.

Καινοτόμα για μία ακόμα φορά η ANEK LINES μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα : Archipelago-LNG.