ANEK LINES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2011

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

 

Η εντεινόμενη κρίση και αβεβαιότητα, τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην οικονομία της ευρωζώνης, έχει επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα των περισσότερων τομέων της οικονομίας και ιδιαιτέρως της ακτοπλοΐας. Επιπλέον, η διαρκής αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου (ενδεικτικά, το εννεάμηνο του 2011 οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και η μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης λόγω της εντεινόμενης ύφεσης και της απορρέουσας μείωσης της κατανάλωσης, έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση. Η ακτοπλοΐα διέρχεται περίοδο σημαντικών αναδιαρθρώσεων και αναδιατάξεων με στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, μέσω του εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας και της εξομάλυνσης του ανταγωνισμού που, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες μειώσεις των κρατήσεων υπέρ τρίτων, αποτελούν αναμφισβήτητα ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ στο εννεάμηνο του 2011 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του ανατολικού Αιγαίου. Η Διοίκηση του Ομίλου υπό το πρίσμα των εξαιρετικά αντίξοων οικονομικών συνθηκών, κατά το εννεάμηνο του 2011 προχώρησε στην υλοποίηση στρατηγικών ενεργειών με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης (έκτακτες ναυλώσεις πλοίων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώληση πλοίου, σύσταση κοινοπραξίας και αναδιάταξη στόλου.)

 

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2011 ανήλθε σε ευρώ 205,4 εκατ. έναντι ευρώ 214,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2010, καταγράφοντας μικρή μείωση κατά 4,3%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 170,3 εκατ. έναντι ευρώ 190,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο. 

Μικτά Κέρδη

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2011 ανήλθαν σε ευρώ 39,4 εκατ. έναντι ευρώ 30,9 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,2%. Το κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 9,6% ως αποτέλεσμα της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης του στόλου παρά τη σημαντική άνοδο των τιμών των καυσίμων που αποτελούν το σημαντικότερο συντελεστή λειτουργικού κόστους για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη της Μητρικής ανήλθαν σε ευρώ 33,7 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 21,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2010.

 

EBITDA

Σημαντικά ενισχυμένα έναντι του εννεαμήνου του 2010 εμφανίζονται τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 20,2 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 7,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2010. Όσον αφορά στη Μητρική, το EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη ευρώ 18,2 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 0,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2010. 

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2011 βελτιώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε οριακές ζημίες ευρώ 1,0 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 15,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2010. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 1,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 20,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο.

 

Εξελίξεις – Σημαντικά γεγονότα

  • Τον Απρίλιο του 2011 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την οποία αντλήθηκαν συνολικά ευρώ 16,3 εκατ. τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
  • Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης και αναδιάταξης του στόλου του Ομίλου, αποφασίστηκε η πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ η οποία ολοκληρώθηκε το Μάιο και το τίμημα της πώλησης χρησιμοποιήθηκε για μείωση του τραπεζικού δανεισμού.
    • Επιπλέον, το Μάιο του 2011 ο Όμιλος ΑΝΕΚ προχώρησε σε σύσταση κοινοπραξίας με τον Όμιλο ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με σκοπό την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων (τα οποία ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2011) από πλοία των δύο εταιρειών στη διεθνή γραμμή «Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα», καθώς και στην ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς – Ηράκλειο». Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η σημαντική αναβάθμιση και η αναπροσαρμογή της προσφερόμενης χωρητικότητας δημιουργώντας νέα δυναμική για την ανάπτυξη και των δύο γραμμών.

 

Κύρια μέριμνα της Διοίκησης του Ομίλου ΑΝΕΚ, είναι η διαρκής ανάληψη ενεργειών με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των συνθηκών που έχουν δημιουργήσει η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη ύφεση. Η Διοίκηση του Ομίλου, παραμένοντας προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντείνει τις προσπάθειές της για τη βέλτιστη διαχείριση του στόλου, την εξοικονόμηση πόρων και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.