ΑΝΕΚ LINES: Οικονομικά αποτελέσματα ά τριμήνου 2014

Κύκλος Εργασιών Ομίλου: € 29,2 εκατ.

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ια-νουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Το α’ τρίμηνο του 2014 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμ-μές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου παρουσίασαν σχετική σταθερότητα σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου δεν είναι ενδεικτικά για το σύνολο του έτους.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε ευρώ 29,2 εκατ. έναντι ευρώ 30,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 5,2%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 26,6 εκατ. έναντι ευρώ 27,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013.

Μικτά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημιές € 3,1 εκατ. έναντι ζημιών € 2,9 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε ζημιές € 2,5 εκατ. έναντι ζημιών € 2,7 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε μείωση κατά 4,2% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 32,3 εκατ. από ευρώ 33,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 29,1 εκατ. από ευρώ 30,0 εκατ.

EBITDA

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέ-σεων (EBITDA) του Ομίλου για το α’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 6,2 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 5,7 εκατ., ενώ το EBITDA της Μητρικής παρέμεινε σταθερό σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο και ανήλθε σε ζημιές ευρώ 4,9 εκατ.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 12,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 12,0 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013, ενώ α-ντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 11,3 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 11,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε συμφωνίες για ναυλώσεις πλοίων σε εταιρείες του εξωτερικού, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένεται η τελική συμφωνία για αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανει-σμού της Μητρικής. Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014 και για αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου τους υπόλοιπους μήνες της τρέχουσας χρήσης. Στρατηγικός στόχος της Διοίκη-σης του Ομίλου παραμένει η εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων και η βελτίωση των λειτουργικών απο-τελεσμάτων, εντείνοντας τις προσπάθειες για επιστροφή στην κερδοφορία.