Αύξησε το ποσοστό της στην ANEK LINES η Τράπεζα Πειραιώς

Η εταιρεία ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9 και άρθρο 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 15/12/14 σχετικής ενημέρωσης προς την εταιρεία μας, ότι η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» απέκτησε έμμεσα την 11/12/2014 τον έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου επί 43.685.197 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας ήτοι ποσοστό 23,5661 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας,λόγω της καταγγελίας του δανείου επί ενεχύρω των ως άνω μετοχών που κατέχει η εταιρεία «SEA STAR CAPITAL PLC».

 Μετά την συγκεκριμένη γνωστοποίηση η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε»
κατέχει έμμεσα 45.614.407 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,6068 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας αντί του ποσοστού 1,0401 % που κατείχε έως την 10/12/2014.