Αύξηση των κονδυλίων για την αλιεία στην Ελλάδα

Εγκρίθηκε σήμερα από το Κολέγιο των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες η κατανομή στην Ελλάδα του ποσού που αναλογεί από το Ταμείο Αλιείας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το ποσό που μπορεί η Ελλάδα να απορροφήσει είναι ηυξημένο κατά 87% σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ανέρχεται δηλαδή σε 388 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 204 εκατομμύρια ευρώ της περιόδου 2007-2013