Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μεταπτυχιακό σε Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο

πανεπιστημιο-αιγαιου

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων δέχεται το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ΝΑ.Μ.Ε είναι το πρώτο χρονολογικά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ελλάδα με εξειδίκευση στη ναυτιλία και τις μεταφορές και θα λειτουργήσει για εικοστή τρίτη (23η) συνεχή χρονιά.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
(α) Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
(β) Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες (γ) Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική.

Το ΠΜΣ υλοποιείται συνδυάζοντας: α) διαδικασίες από απόσταση εκπαίδευσης με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας σύγχρονης μάθησης (διαλέξεις από απόσταση σε πραγματικό χρόνο), και β) ολιγοήμερους κύκλους εντατικών διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75 (εβδομήντα πέντε).

Στο Α΄ Εξάμηνο (Α´ κύκλος του προγράμματος, 30 ECTS) το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά κορμού, κοινά για τις κατευθύνσεις “Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων” και “Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες”. Η κατεύθυνση “Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική” περιλαμβάνει τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα με τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις και ένα (1) διαφορετικό υποχρεωτικό μάθημα (Ναυτικό Δίκαιο).

Στο Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS) διοργανώνονται δύο κύκλοι μαθημάτων (Β’ και Γ’) και οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να διδαχθούν τέσσερα (4) μαθήματα στον Β’ κύκλο και πέντε (5) μαθήματα στον Γ’ κύκλο. Στο Β΄ Εξάμηνο πραγματοποιείται η έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία ολοκληρώνεται κατά τη θερινή περίοδο.

Δεκτοί/ές θα γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Ναυτιλιακών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Πληροφορικής, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα παραπάνω Τμήματα. Δεκτοί/ές γίνονται επίσης πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν για την υποβολή της υποψηφιότητάς τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη διεύθυνση https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης, έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Η υποβολή της υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή):

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου/της απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Mία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
 6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του/της υποψηφίου/ας.
 7. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας (αναφορά επιπέδου π.χ. FCE, MCCE, TOEIC ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών. (Οι αλλοδαποί/ες καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ – προαιρετικό, εξαρτάται από την απόφαση του Τμήματος).
 8. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Nautilus από τους υπογράφοντες/ουσες.
 9. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους oποίους οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
 10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν).
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε απλό αντίγραφο (εάν υπάρχουν).
 12. Κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλει, ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητα.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη (είτε στην έδρα του Τμήματος είτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών) σε χρονικό διάστημα που θα τους γνωστοποιηθεί και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε, τηλ: 2271035222, fax: 2271035299,
e-mail: [email protected],
ιστοσελίδα

 

https://youthspot.eu