/

Και ταχύπλοο στη γραμμή Κάρυστος-Κυκλάδες

karystosΚαι ταχύπλοο εφόσον δεν βρεθεί συμβατικό ακτοπλοϊκό πλοίο μπορεί να εξυπηρετήσει τη γραμμή από Κάρυστο για Κυκλάδες σύμφωνα με νέα προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο  με τίτλο «Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α.ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και επιστροφή, β.ΣΥΡΟΣ ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, γ.ΣΥΡΟΣ–ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ–ΑΙΓΙΑΛΗ–ΚΑΤΑΠΟΛΑΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ–ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ, δ.ΣΥΡΟΣ- ΠΑΡΟΣ- ΝΑΞΟΣ- ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣΣΙΚΙΝΟΣ- ΙΟΣ- ΘΗΡΑΣΙΑ- ΘΗΡΑ- ΑΝΑΦΗ και επιστροφή» αναφέρεται ότι:

«1.Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α. ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, έναντι μισθώματος δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εικοσι οκτώ λεπτών (10.555,28€), β. ΣΥΡΟΣ- ΚΥΘΝΟΣ- ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, όπου το τμήμα ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ δεν επιδοτείται, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογιου την εβδομάδα με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και επιστροφή Πέμπτη από Λαύριο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, έναντι μισθώματος δέκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και δύο λεπτών (10.631,02€), γ. ΣΥΡΟΣ –ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ -ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ- ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΝΑΞΟΣ -ΠΑΡΟΣ- ΣΥΡΟΣ με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα κάθε Δευτέρα, το δρομολόγιο ανά 15νθήμερο θα εκτελείται ως εξής: ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αντί μισθώματος δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (18.363,98€), δ. ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣΝΑΞΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Σάββατο από Σύρο, διανυκτέρευση στην Ανάφη και επιστροφή την επομένη, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αντί μισθώματος είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (21.835,12 €) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού της (γ) σχετικής απόφασης και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής.

2.Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου πλοίου, είναι ως εξής:

Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο το οποίο: ι)Να έχει μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες τουλάχιστον 200 (χειμώνα) ιι)Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων τουλάχιστον 400 τετραγ. μέτρων εκ των οποίων 200 τετραγ. μέτρα για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων. ιιι)Να έχει ολικό μήκος τουλάχιστον 60μ.

3.Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών ή απόρριψης αυτών γίνονται δεκτά και Ε/Γ-Τ/Χ πλοία, τα οποία να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

  1. i) Μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες τουλάχιστον 200 (χειμώνα)

ii)Να έχει ολικό μήκος τουλάχιστον 42 μ.

Σε αυτή την περίπτωση τα προσφερόμενα μισθώματα των ανωτέρω αναφερόμενων δρομολογιακών γραμμών, ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, είναι τα εξής:

α.ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και επιστροφή: μίσθωμα: οκτώ χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και επτά λεπτά ( 8.796,07 €),

β.ΣΥΡΟΣ- ΚΥΘΝΟΣ- ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή: μίσθωμα: οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννιά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (8.859,18 €),

γ.ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ -ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ- ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ –ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΝΑΞΟΣ – ΠΑΡΟΣ- ΣΥΡΟΣ: μίσθωμα: δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (15.303,32 €),

δ.ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ και επιστροφή: μίσθωμα: δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (18.195,93 €).

4.Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της δωρεάν μετακίνησης των κατοίκων της Δονούσας, Κουφονησίου, Σχοινούσας και Ηράκλειας από και προς Νάξο, της Φολεγάνδρου και Σικίνου από και προς Ίο και της Ανάφης και Θηρασιάς από και προς Θήρα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της (γ) σχετικής.

5.Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος του θέματος, ενημερώσατε άμεσα ενδιαφερόμενα μέλησας, ώστε να καταθέσουν: α)σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 24/11/2021 και ώρα 14 : 00, …»