ATTICA GROUP: Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2020

Attica Group

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (η «Εταιρία»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσεως 2020, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 290,40 εκατ. έναντι 405,40 εκατ. στη χρήση 2019 (ποσοστό μείωσης 28%). Ο αριθμός των δρομολογίων των πλοίων μειώθηκε, λόγω της πανδημίας, κατά 27% σε σχέση με το 2019.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 40,47 εκατ. έναντι Ευρώ 78,02 εκατ. στη χρήση 2019 (ποσοστό μείωσης 48%).

Η μείωση του κύκλου εργασιών και κατ΄ επέκταση του EBITDA, σε σχέση με τη χρήση 2019, σχετίζεται άμεσα με την πανδημία COVID-19. Επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (προ της εκδήλωσης της πανδημίας), το μεταφορικό έργο του Ομίλου παρουσίαζε σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τάση η οποία αντιστράφηκε πλήρως με την εμφάνιση της πανδημίας και την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Η διοίκηση εκτίμησε έγκαιρα τα νέα δεδομένα που προέκυψαν και έλαβε αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα επιχειρησιακής λειτουργίας, με αποτέλεσμα να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα και να θωρακίσει τη ρευστότητά του Ομίλου αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό και μεταξύ άλλων, τα στοχευμένα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που ανακοίνωσε η Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε και σε μείωση και επανασχεδιασμό σημαντικού αριθμού δρομολογίων των πλοίων, με βασικό κριτήριο την αδιάλειπτη μεταφορά αγαθών, την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών, και τη διαρκή σύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, στη χρήση 2020 προέκυψαν, σε ενοποιημένη βάση, ζημίες Ευρώ 49,37 εκατ. έναντι κερδών μετά από φόρους Ευρώ 20,85 εκατ. στη χρήση 2019. Από τις ζημίες αυτές, ποσό Ευρώ 24,58 εκατ. αφορά πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων, οι οποίες διενεργήθηκαν πριν τη μεγάλη διεθνή πτώση των τιμών των καυσίμων.

Την 31.12.2020, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ήταν Ευρώ 80,53 εκατ. έναντι Ευρώ 105,33 εκατ. στις 31.12.2019.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 678,66 εκατ. (Ευρώ 688 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019).

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2020 ανήλθε σε Ευρώ 430,54 εκατ. (Ευρώ 410,76 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019), από τα οποία Ευρώ 405,49 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 391,70 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019) και Ευρώ 25,05 εκατ. βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 19,06 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2020 σε Ευρώ 378,35 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,75 ανά μετοχή της Εταιρίας.

Την 31.12.2020 ο Όμιλος απασχολούσε 1.412 εργαζόμενους.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η Attica Group διαθέτει 30 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού που είναι με μακροχρόνια γυμνή ναύλωση. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό. Από τον Μάρτιο του 2021, η Attica Group έχει ανακοινώσει την έναρξη απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με τη χρήση 2019, μειώθηκε κατά 53% στους επιβάτες, κατά 38% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 14% στα φορτηγά οχήματα.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Από την αρχή της πανδημίας η Attica Group εφαρμόζει σειρά πρωτοκόλλων ειδικά σχεδιασμένων για την προστασία της υγείας των επιβατών και των εργαζομένων της, τα οποία εκτείνονται και πέραν των υποχρεωτικών μέτρων που όρισε η Πολιτεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα πλοία του στόλου έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί μέσω ειδικής σήμανσης “SAFEGUARD” από την Bureau Veritas για τη λήψη ειδικών μέτρων και την εφαρμογή απαραίτητων διαδικασιών για την αντιμετώπιση βιολογικών κινδύνων που προέρχονται από τον COVID-19, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι η διάκριση της Attica Group στα Ναυτιλιακά Βραβεία της LLOYD’S LIST 2020 ως «Εταιρία της χρονιάς για την επιβατηγό ναυτιλία» για την επιτυχή αντιμετώπιση του υγειονομικού σκέλους της πανδημίας στα πλοία της, για την αδιάλειπτη προσφορά υπηρεσιών σύνδεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας με τη νησιωτική χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και για την έμφαση που δίνει στην κοινωνική προσφορά και την υπευθυνότητα. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η Attica Group, συνεχίζοντας την παράδοσή της σε καινοτόμες κατασκευές πλοίων, υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με το ναυπηγείο Brødrene Aa της Νορβηγίας για την κατασκευή τριών (3) υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία του Ομίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Τα νέα, τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονης αισθητικής πλοία, έχουν σχεδιαστεί με καινοτόμα χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν πλήρως τις προσφερόμενες υπηρεσίες και συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη σταδιακή μετάβαση σε μια πιο πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία.

Επιπλέον, η Attica Group ολοκλήρωσε την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) στα πλοία BLUE STAR PATMOS, SUPERFAST XI και BLUE STAR DELOS, που συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των αέριων εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx).

Η Attica Group είναι η πρώτη ελληνική εταιρία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, τα πλοία της οποίας πιστοποιήθηκαν εντός του 2020 σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί ανακύκλωσης πλοίων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013) λαμβάνοντας το σχετικό Certificate on Inventory of Hazardous Materials από τον Lloyd’s Register. Ταυτόχρονα, σε εθελοντική βάση, η Attica Group έλαβε και τη δήλωση συμμόρφωσης (Statement of Compliance on Inventory of Hazardous Materials) σύμφωνα με την αντίστοιχη διεθνή συνθήκη του Χονγκ-Κονγκ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η Attica Group συνεχίζει να ενισχύει τη ρευστότητά της και στο τρέχον έτος 2021. Ειδικότερα:

– Για τη χρηματοδότηση ποσοστού έως 70% του συνολικού τιμήματος ναυπήγησης και αγοράς (pre-delivery & post-delivery finance) των τριών πλοίων τύπου Aero Catamaran, η Εταιρία σύναψε δανειακή σύμβαση με την Alpha Bank και τον οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων της Νορβηγίας Eksportkreditt Norge AS (“Eksportkreditt”) με την εγγύηση της Norwegian Export Credit Guarantee Agency (“GIEK”), για την κάλυψη κοινού Ομολογιακού Δανείου από εταιρία του Ομίλου, μέχρι του ποσού των Ευρώ 14,7 εκατ.

– Επιπροσθέτως, η Εταιρία σύναψε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, πενταετούς διάρκειας, ύψους έως Ευρώ 55 εκατ.

Τα νέα κεφάλαια, θα ενισχύσουν σημαντικά τη διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδιασμού του, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για την προσαρμογή στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ COVID-19

Η πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία COVID-19 με την επιβολή περιορισμών, στη διακίνηση των επιβατών και την εφαρμογή μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία, έχει προκαλέσει ποσοστά μείωσης μεταφορικού έργου της τάξεως του 74% στους επιβάτες, 51% στα Ι.Χ οχήματα και 13% στα φορτηγά οχήματα κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό, προ COVID-19 διάστημα.

Η πορεία του μεταφορικού έργου στη χρήση 2021 θα εξαρτηθεί από σειρά εξωγενών παραγόντων που σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας καθώς και την πρόοδο του προγράμματος εμβολιασμού. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι κατά την περίοδο που διανύουμε και ειδικότερα για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα της Πολιτείας στη μεταφορά επιβατών, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο μεταφορικό έργο του Ομίλου σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020 που ήταν σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα. Με την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος και την αναμενόμενη άρση των περιοριστικών μέτρων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στην οποία πραγματοποιείται το σημαντικότερο μέρος του μεταφορικού έργου του Ομίλου, αναμένεται βελτίωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2020.

Η διοίκηση εργάζεται μεθοδικά με σκοπό αφενός, να μετριάσει τις επιπτώσεις τις πανδημίας καταβάλλοντας προσπάθεια για την συνεχή προσαρμογή του Ομίλου στα υπό εξέλιξη δεδομένα και αφετέρου, να προχωρήσει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για βιώσιμη ανάπτυξη στην μετά-COVID-19 εποχή.

Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρίας (www.attica-group.com) την 1η Απριλίου, 2021.

  •  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ €115 ΕΚΑΤ. (ΜΕΙΩΣΗ 28% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019)
  • Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΙΑΣΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΟ EBITDA €40 ΕΚΑΤ. (ΕΝΑΝΤΙ €78 ΕΚΑΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ)
  •  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥΣ
  • O ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ